Cookies for the electronic form page of the Slovak Industrial Property Office

We use basic cookies so that this page can function properly.

We also use additional cookies, by accepting you agree to their use.

The electronic forms

This is the official website of the public authority of the Slovak Republic. The official page of the Slovak Industrial Property Office can be reached by clicking on this link.

This site is secure

Be careful and always make sure that you share information only through the secure website of the Slovak public administration. A secure page always starts with https:// before the domain name of the website.

Ako pracovať s portálom

PES, teda Portál elektronických služieb, je portál poskytujúci služby rôznym subjektom. Občania, podnikatelia či firmy môžu systém používať bez časového obmedzenia, teda 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Pre využitie elektronickej komunikácie s úradom musí byť subjekt držiteľom elektronickej identifikačnej karty (eID karty) a tiež svojho bezpečnostného osobného kódu (BOK).

Úvodná obrazovka

Po prihlásení na PES sa zobrazí úvodná obrazovka Portálu elektronických služieb.

Úvodná obrazovka PES
Obrázok 1 - Úvodná obrazovka PES

Vľavo je na úvodnej obrazovke zobrazené logo úradu, po kliknutí na ktoré sa systém z akejkoľvek podstránky vráti na túto úvodnú stránku. Vpravo je meno prihláseného používateľa a možnosť pre odhlásenie.

Vpravo hore sa nachádzajú položky menu:

 • Nové podania,
 • Rozpracované podania,
 • Odoslané podania,
 • Načítať podanie z počítača,

V spodnej časti stránky v pätičke sa nachádzajú odkazy na stránky:

 • Ako pracovať s portálom,
 • Technický prevádzkovateľ a Kontakty,
 • Vyhlásenie o prístupnosti,
 • ďalšie odkazy na dôležité stránky.

Nové podanie

Kliknutím na položku menu „Nové podanie“ sa zobrazí zoznam oblastí spolu s počtom služieb, ktoré je možné v rámci danej oblasti podať. Kliknutím na oblasť sa zobrazí zoznam služieb. Kliknutím na službu sa zobrazí odkaz na formulár a ďalšie informácie k danej službe.

Jedna služba obsahuje informácie:

 • Elektronický formulár – odkaz priamo na formulár,
 • Komu je služba určená,
 • Na aký účel služba slúži,
 • Spôsob použitia služby,
 • Vyžadovanie autentifikácie pre použitie služby,
 • Vyžadovanie autorizácie prostredníctvom KEP pre použitie služby,
 • Spoplatňovanie služby.
Vytvorenie nového podania
Obrázok 2 - Vytvorenie nového podania

Nové podania je možné zobraziť kliknutím na logo úradu vľavo hore, resp. vpravo dolu v pätičke.

Nad ponukou oblastí a služieb sa nachádza aj vyhľadávacie políčko, pomocou ktorého je možné v zozname vyhľadať konkrétnu službu, prípadne formulár. Po zápise textu do políčka a stlačení tlačidla [Hľadať] sa rozbalí sa oblasť, v ktorej sa hľadaná služba alebo formulár nachádza, a zároveň sa farebne vyznačí.

Vyhľadávanie v službách
Obrázok 3 - Vyhľadávanie v službách

Vypĺňanie elektronického formulára

Všetky funkcie formulára sú dostupné z klávesnice. Pole formulára, ktoré je aktívne je zvýraznené žltou farbou.

Pre správne vyplnenie elektronického formulára musí používateľ dodržať nasledovné pravidlá:

Povinnosť polí

Polia sú povinné a musíte ich vyplniť, pokiaľ nie je uvedené inak.

Polia označené (nepovinný údaj) nie sú povinné, nie je potrebné ich vyplniť.

V prípade, že nevyplníte všetky povinné polia formulára, systém ho pri odoslaní podania upozorní na povinnosť vyplniť všetky takéto polia. Po zatvorení upozornenia Vás systém presunie na začiatok formulára na zhrnutie nevyplnených polí.

Upozornenie pri nevyplnení povinných polí
Obrázok 4 - Upozornenie pri nevyplnení povinných polí

Chybovosť polí

Ak vyplníte údaje nekorektne, systém automaticky upozorní na nesprávny formát hneď po opustení daného poľa (prechodom na ďalšie pole alebo kliknutím mimo poľa).

Upozornenie na nesprávne vyplnenie poľa
Obrázok 5 - Upozornenie na nesprávne vyplnenie poľa
Zhrnutie nevyplnených a nesprávne vyplnených polí
Obrázok 6 - Zhrnutie nevyplnených a nesprávne vyplnených polí

K správnemu vypĺňaniu polí navádza aj pomocný text, nachádzajúci sa medzi názvom poľa a poľom.

Pomocný text
Obrázok 7 - Pomocný text

Editácia polí

Dátumy sa zadávajú napísaním dátumu vo formáte DD.MM.RRRR alebo vybratím daného dátumu z kalendára (kliknutím na ikonu kalendára). Pri manuálnom zadávaní dátumu stačí písať iba číslice, nakoľko systém automaticky dopĺňa oddelovače (bodky).

Výber dátumu z kalendára
Obrázok 8 - Výber dátumu z kalendára

Kliknutím na rozbaľovací zoznam sa zobrazí ponuka možností. Možnosť vyberiete kliknutím na konkrétnu hodnotu. Hodnotu je možné vybrať aj písaním textu priamo do poľa.

Výber z rozbaľovacieho zoznamu
Obrázok 9 - Výber z rozbaľovacieho zoznamu

Polia so sivým pozadím nie je možné vyplniť, sú určené len na čítanie. Takýto typ polí sa zvykne používať napr. na doťahovanie údajov.

Polia určené len na čítanie
Obrázok 10 - Polia určené len na čítanie

Skrývanie polí a sekcií

Na základe predchádzajúceho kontextu sa zobrazia niektoré časti formulárov, t.j. zobrazia sa len na základe vyplnenia konkrétneho poľa alebo výberu špecifickej možnosti.

Môžete vložiť novú sekciu na vyplnenie údajov kliknutím na tlačidlo „Vložiť [...]“. Pridanú sekciu môžete vymazať tlačidlom „Odstrániť“.

Pridanie a odstránenie sekcie
Obrázok 11 - Pridanie a odstránenie sekcie

Nápovedy

Kliknutím na tlačidlo šípky, alebo na text „Nápoveda“ si môžete zobraziť bližšie informácie ku skupine údajov na vyplnenie. Tieto informácie skryjete opätovným kliknutím na šípku alebo text.

Skrytá nápoveda
Obrázok 12 - Skrytá nápoveda
Rozbalená nápoveda
Obrázok 13 - Rozbalená nápoveda

Vkladanie prílohy

Prílohy k podaniu môžete vložiť po kliknutí na tlačidlo „Prehľadávať“ a výberom súboru z počítača. Pomocou tlačidla „Odstrániť“ sa priložená príloha vymaže.

Vkladanie prílohy
Obrázok 14 - Vkladanie prílohy

Predvyplnenie údajov z agendového systému ÚPV

Po kliknutí na odkaz elektronického formulára sa pri niektorých formulároch zobrazí najskôr predstránka, na ktorej je potrebné zadať niektoré z týchto údajov:

 • Oblasť – z výberového zoznamu zvoľte oblasť priemyselného práva, ktorej sa týka podanie.
 • Formulár – z výberového zoznamu zvoľte konkrétny názov formulára, ktorý chcete podať.
 • Typ subjektu – z výberového zoznamu zvoľte subjekt, pre ktorý chcete formulár vyplniť.
 • Číslo spisu / prihlášky – do textového poľa zadajte číslo spisu/prihlášky, pre ktorý chcete formulár vyplniť. Po zadaní 3 znakov sa zobrazí ponuka Vašich čísiel spisov pre zvolenú oblasť.
 • Podanie je podávané k súvisiacemu konaniu – nepovinné zaškrtávacie pole. Po jeho označení sa sprístupní textového pole nižšie.
 • Číslo spisu súvisiaceho konania – je aktívne, ak je zaškrtnuté pole „Podanie je podávané k súvisiacemu konaniu“.
Predstránka na doťahovanie údajov
Obrázok 15 - Predstránka na doťahovanie údajov

Po vyplnení údajov a kliknutí na tlačidlo [Prejsť na formulár] sa zobrazí zvolený formulár, z vybranej oblasti s už predvyplnenými údajmi z daného spisu.

Predvyplnenie údajov z RPO

Vo formulároch, v ktorých je potrebné vyplniť údaje o právnickej osobe, je možné využiť predvyplnenie údajov z Registra právnických osôb (RPO), a to zadaním IČO.

Po zápise minimálne 8 čísiel do poľa IČO sa zobrazí ponuka IČO, ktoré sa zhoduje s Vašim zadaným textom a nachádza sa v RPO.

Doťahovanie údajov z RPO
Obrázok 16 - Doťahovanie údajov z RPO

Po výbere IČO zo zoznamu sa predvyplnia údaje do polí:

 • Názov,
 • Mesto,
 • Ulica,
 • Súpisné číslo,
 • Orientačné číslo,
 • PSČ.

Polia zostanú editovateľné, v prípade potreby je možné ich upraviť.

Predvyplnenie údajov z RFO

Vo formulároch, v ktorých je potrebné vyplniť údaje o fyzickej osobe, je možné využiť predvyplnenie údajov z Registra fyzických osôb (RFO), a to kliknutím na tlačidlo [Načítať moje údaje z eID], ktoré je zobrazené nad poliami pre FO.

Údaje o fyzickej osobe sa vyplnia vždy iba pre prihláseného používateľa na základe overenia rodného čísla v elektronickom občianskom preukaze.

Tlačidlo pre dotiahnutie údajov z RFO
Obrázok 17 - Tlačidlo pre dotiahnutie údajov z RFO

Tlačidlo funguje nasledovne:

 • Ak sa podarí dotiahnuť prihláseného používateľa z RFO, vyplnia sa údaje (PSČ).
 • Ak sa nepodarí dotiahnuť prihláseného používateľa z RFO, vyplnia sa údaje z eID – štát, meno, priezvisko a rodné číslo.
 • Ak niečo zlyhá, nepredvyplní sa nič.

Predvyplnené polia zostanú editovateľné, v prípade potreby je možné ich upraviť.

Kaskádové vyplnenie adresy

Pri vyplnení polí so slovenskou adresou sa budú do polí Ulica a PSČ ponúkať údaje na základe zvolenej obce/mesta.

Po zápise minimálne 2 znakov v poli Ulica aj PSČ, sa zobrazí zoznam hodnôt, ktoré sa zhodujú s Vašim zadaným textom. Hodnotu vyberiete kliknutím na položku v zozname. Do poľa je možné zapísať aj inú hodnotu ako ponúka zoznam.

Kaskádové vyplnenie adresy
Obrázok 18 - Kaskádové vyplnenie adresy

Zakazovanie polí

Pri vypĺňaní častí formulárov, ktoré nie sú rozdelené na fyzickú a právnickú osobu, sa nachádzajú polia pre vyplnenie údajov o FO (meno, priezvisko, rodné číslo) aj PO (názov, IČO), v prípade zvoleného štátu „Slovenská republika“.

Po zápise hodnoty do poľa IČO alebo RČ, zostanú editovateľné príslušné polia na vyplnenie. Zvyšné budú zakázané.

Zakazovanie polí podľa vyplnených údajov
Obrázok 19 - Zakazovanie polí podľa vyplnených údajov

Podpísanie a odoslanie

Pod každým formulárom sa nachádza tlačidlo [Odoslať] alebo tlačidlo [Podpísať a odoslať].

Tlačidlo Odoslať slúži na odoslanie správne vyplneného formulára priamo do elektronickej schránky úradu.

Po kliknutí na tlačidlo Podpísať a odoslať budete presmerovaný na stránku Dokumenty pripravené na podpísanie, kde môžete podpísať vyplnený formulár aj s jeho prílohami. Po podpise bude formulár odoslaný do elektronickej schránky úradu.

Dokumenty pripravené na podpísanie
Obrázok 20 - Dokumenty pripravené na podpísanie

Akcie nad formulárom

Napravo od každého formulára sa nachádzajú tlačidla pre akcie nad formulárom, ktoré sa počas vypĺňania formulára posúvajú súčasne s pohybom po formulári na obrazovke.

Uložiť rozpracované

Po kliknutí na toto tlačidlo sa formulár uloží do rozpracovaných podaní portálu v stave, v akom ste ho prestali vypĺňať, teda všetky údaje, ktoré ste vyplnili, tu ostanú zachované. Výnimkou sú len priložené prílohy, tie je potrebné po otvorení rozpracovaného formulára pridať znovu.

Uložiť XML

Po kliknutí na túto voľbu sa súbor s formulárom vo formáte XML uloží do Vášho počítača. Formulár sa uloží v takom stave, v akom ste ho prestali vypĺňať. Formulár môžete kedykoľvek cez položku menu „Načítať podanie z počítača“ otvoriť a pokračovať či už vo vypĺňaní alebo v inej práci s formulárom.

Náhľad PDF

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre otvorenie alebo uloženie PDF súboru s formulárom. Formulár sa zobrazí tak, ako ho aktuálne pred sebou vidíte – teda sú vyplnené všetky polia a zobrazené všetky sekcie, ktoré ste vyplnili.

Vyčistiť údaje

Pri novo otvorenom a vypĺňanom formulári tlačidlo vymaže všetky vyplnené údaje a tiež schová všetky Vami zobrazené sekcie.

Pri otvorení uloženého a rozpracovaného podania tlačidlo vymaže len údaje, ktoré ste doplnili po jeho otvorení z Rozpracovaných podaní.

Rozpracované podania

Po kliknutí na položku menu „Rozpracované podania“ sa zobrazí tabuľka s uloženými podaniami zoradenými od najnovších po najstaršie. Rozpracované podania obsahujú informácie:

 • dátum uloženia – zobrazuje dátum aj čas uloženia formulára,
 • názov – zobrazuje názov formulára, pod ktorým je formulár registrovaný,
 • typ formulára – zobrazuje konkrétny názov formulára, ktorý sa vypĺňa.
 • číslo – zobrazuje číslo spisu.
 • ikony – ako bol formuár uložený; ikona pre otvorenie uloženého formulára; ikona pre zmazanie uloženého formulára.
Rozpracované podania
Obrázok 21 - Rozpracované podania

Prvá ikona (priblížením k nej kurzorom myši sa zobrazí tooltip) znázorňuje, že:

 • Podanie bolo uložené automaticky pri odoslaní formulára na podpis,
 • Podanie bolo uložené manuálne používateľom,
 • Podanie bolo uložené z dôvodu výpadku pripojenia či zaplnenej schránky správ. Po takomto neúspešnom odoslaní sa podanie automaticky uloží do Rozpracovaných podaní, aby používateľ neprišiel o vyplnené údaje.

Po kliknutí na ikonu „ceruzky“ sa otvorí uložený a rozpracovaný formulár s údajmi, ktoré ste vyplnili pred odoslaním.

Kliknutím na ikonu „krížika“ sa odstráni uložený formulár.

Pre prechod na ďalšiu stránku zoznamu slúži riadok s číslami na spodu tabuľky alebo šípky zobrazené nižšie. Na listovanie medzi stránkami môžete použiť aj dostupné políčko, v ktorom sa zobrazuje číslo stránky z celkového počtu stránok zoznamu. Do políčka jednoducho zapíšete číslo stránky, ktorú chcete zobraziť a stlačte Enter.

Vyhľadávanie nad rozpracovanými podaniami

Pri vyhľadávaní medzi uloženými podaniami je možné využiť aj dostupné filtre zobrazené nad tabuľkou.

Z filtra pre „Dátum uloženia“ je možné zvoliť z niekoľkých možností:

 • neobmedzené – zobrazia sa všetky uložené podania
 • vlastné – kedy sa zobrazia príslušné políčka na zadanie dátumu (je možné využiť aj kalendárik) a času.
 • posledných 7 dní – do dátumových a časových políčok sa automaticky vyplnia príslušné hodnoty a nedajú sa zmeniť.
 • dnes – do dátumových políčok sa nastaví dnešný dátum v čase od 00:00 do 23:59.

Po zadaní vlastných filtračných kritérii je nutné stlačiť tlačidlo lupy [Hľadať]. Pomocou tlačidla [Vyčistiť „X“] môžete jedným kliknutím vymazať zadané filtračné kritéria.

Zobrazené uložené podania je možné v tabuľke zoraďovať aj bez použitia filtrov, a to kliknutím na názov stĺpca. Takto je možné zoraďovať stĺpce „Dátum uloženia“ a „Názov formulára“. Údaje sa zoradia buď vzostupne alebo zostupne. Po kliknutí na niektorý názov stĺpca sa vedľa jeho názvu zobrazí aj malá šípka.

Odoslané podania

Odoslané podania, prístupné po kliknutí na položku menu „Odoslané podania“, predstavujú priestor pre prehľad úspešne odoslaných podaní do elektronickej schránky úradu. Odoslané podania je možné si stále zobraziť, a to pomocou ikony „ceruzky“. Zoznam odoslaných podaní je možné listovať, zoraďovať a filtrovať rovnako ako rozpracované podania.

Načítať podanie z počítača

Táto funkcia slúži pre výber a načítanie XML súboru s formulárom z počítača. Takýto súbor získate otvorením formulára, prípadne jeho vyplnením, a následne klikom na akciu formulára „Uložiť XML“. Funkcia má slúžiť najmä na ukladanie šablón, ktoré môžete opätovne využívať.

Kliknite na položku menu „Načítať podanie z počítača“. Po zvolení súboru z počítača klikom na [Prehľadávať] a jeho načítaní voľbou [Načítať] sa otvorí formulár v takom stave, v akom ste ho uložili, okrem priložených príloh (ak medzičasom nevznikla nová verzia formulára). Teda bude mať vyplnené všetky údaje, ktoré ste vyplnili pred uložením. Následne môžete doplniť ďalšie údaje, či pracovať s podaním bežným spôsobom.

Stlačením tlačidla [Odstrániť súbor] jednoducho vymažete vložený súbor a môžete pridať iný.

Načítanie šablóny formulára
Obrázok 22 - Načítanie šablóny formulára

Ďalšie funkcionality

Automatické odhlásenie

Na pravej strane obrazovky sa po 15 minútach nečinnosti zobrazí okno s informáciou o čase do odhlásenia, kedy Vás odhlási a stratíte tak vypĺňané údaje, ak ste si ich dovtedy neuložili. Tento čas je možné kedykoľvek predĺžiť kliknutím na tlačidlo [Obnoviť] alebo použitím klávesovej skratky podľa prehliadača v kombinácií s písmenom „O“.

Čas do odhlásenia
Obrázok 23 – Čas do odhlásenia

Klávesové skratky pre jednotlivé prehliadače sa používajú nasledovne:

 • Internet Explorer – tlačidlo „Alt“ + písmeno
 • Chrome - tlačidlo „Alt“ + písmeno
 • Mozilla Firefox – tlačidlá „Alt“ + „Shift“ + písmeno
 • Opera (pre verziu 15 a vyššie) – tlačidlo „Alt“ + písmeno

Tlačidlo Hore

Ak je zobrazovaná stránka vyššia ako 1 výška obrazovky, napravo dole sa zobrazuje tlačidlo [Hore].

Pomocou šípky je možné sa jedným kliknutím presunúť navrch formulára. Funkcia má za úlohu predísť v dlhšom formulári pracnému presúvaniu sa na začiatok formulára, a tak uľahčuje prácu s formulármi.

Odkaz Späť

Vľavo hore nad formulárom a vľavo pod formulárom sa nachádza odkaz „Späť“. Po kliknutí na odkaz sa vrátite o stránku vzad.

Navigácia na formulári

V ľavej časti obrazovky, pri otvorenom formulári, sa zobrazuje navigácia s jednotlivými časťami, ktoré aktuálne zobrazený formulár obsahuje.

Pomocou tejto navigácie si jedným kliknutím na niektorý názov, môžete zobraziť príslušnú časť formulára. Navigácia je dynamická, tzn. že ak je niektorá časť vo formulári skrytá a na základe vami vyplnených údajov sa odkryje, pribudne názov aj do navigácie.

Bočná navigácia na formulári
Obrázok 24 – Bočná navigácia na formulári

Odkaz Zobraziť identifikačné údaje formulára

Vpravo nad aj pod formulárom sa nachádza odkaz „Zobraziť identifikačné údaje formulára“. Tento odkaz umožňuje zobraziť identifikačné údaje k danému formuláru, a teda informácie ako názov, účel, jazyk formulára, zodpovedné osoby, platnosť a pod. Stránka s informáciami sa otvorí na novej karte prehliadača.

Odkaz Informácie o formulári

Vpravo nad aj pod formulárom sa nachádza odkaz „Zobraziť informácie o formulári“. Tento odkaz umožňuje zobraziť bližšie informácie o danom formulári a službe, ktorú podávate. Stránka s informáciami sa otvorí na novej karte prehliadača. Avšak nie všetky formuláre majú tento odkaz dostupný.

Odkaz Pravidlá vypĺňania

Vpravo nad aj pod formulárom sa nachádza odkaz „Zobraziť pravidlá vypĺňania“. Tento odkaz umožňuje zobraziť bližšie informácie o jednotlivých poliach formulára a spôsobe ako ich vyplniť. Stránka s pravidlami sa otvorí na novej karte prehliadača.